Pre začínajúcich cébečkárov

CB je skratka z angličtiny“Citizen band (čítaš sitizen bend), čo v preklade znamená občianske rádiové pásmo. (C –27 MHz).
Okrem CB je zavedená aj skratka OR pre občianske rádiostanice, čím je ale myslené na technické prostriedky, vysielačky a prístroje slúžiace pre prevádzku v pásme CB, ktoré je rozšírené po celom svete.
Pre označenie prevádzkovateľa v CB pásme sa u nás používa výraz „cébečkár“ a niektorí cébečkári používajú aj výraz „cíbičkár“.
Výraz síbičkář je zaužívaný aj v susedných Čechách a je odvodený z angl.skratky sitizen band.
V neďalekom Nemecku sa nazýva „funker“, čo je slangový výraz a pásmo CB je s názvom „funk“.
CB prinášania okrem radosti a potešenia zo spojení pomáha ľuďom v núdzi, pri chorobách, nešťastiach v horách, pri vode, pri dopravných nehodách apod. Nie je treba vyčísľovať všetky záchranné práce s pomocou CB. Za všetky uvediem príklad. Cébečkár Silvester Daniš volačkou Mustafa Bytča viac rokov monitoroval 9. a 10.kanál a najmenej 50 krát v roku volal pohotovostnú službu k havarovaným vozidlám na cestách v okolí Bytče. Vyhlásený bol v organizácii SCBR „Cébečkár roka“ za poskytovanú pomoc a dostal aj pochvalu s odmenou v podobe mobilného telefónu od primátora mesta Bytča. Takých cébečkárov je na Slovensku viac, len sa o nich zatiaľ nevie.

Ako vzniklo CB hobby
V roku 1945 na jednom kongrese v USA vznikla myšlienka založiť občianske rádiové služby v kmitočtovom rozsahu 460 až 470MHz. V roku 1947 vznikol dokument „Dokket 6651“, kde boli zverejnené prvé pravidlá CB. Prvá koncesná trieda A bola s povoleným príkonom 60W a druhá s príkonom 5W. Približne v rovnakom čase sa začalo využívať pásmo 27HMHz s vlnovou diaľkou 11 metrov, zvané jedenásťmetrové pásmo. Je známe na celom svete ako pásmo CB.
Spočiatku toto pásmo nebolo určené pre hovorené vysielanie, ale pre použitie medicínske, krátkovlnná terapia. Je známe, že elektromagnetické vlny nižších kmitočtov prechádzajú nerušene ľudským telom a nespôsobujú tým žiadny tepelný efekt. Vzrastajúci kmitočet zvyšuje pohlcovanie elektromagnetických vĺn a ich energia sa v ľudskom tele premieňa na teplo. Pre krátkovlnnú terapiu, známu dnes na celom svete, bolo vyčlenené pásmo 27,1 MHz.
V roku 1958 vznikol „Dokket 11994“ s formulovaním podmienok koncesnej triedy D, podľa ktorej sa dnes riadi prevádzka CB v USA. Predtým zaviedli triedu C na diaľkové ovládanie modelov v pásme 27MHz.

Popularita CB vznikla v roku 1948.
Pán Jett, člen FCC zverejnil možnosti CB v časopise „Saturday Evening Post“ a tým sa o CB dozvedeli milóny ľudí. V roku 1959 sa elektronický časopis začal zaoberať technikou CB a stavbou jednoduchých CB prístrojov a záujem o CB stúpol zo 6 tisíc žiadostí v roku 1959 na 1 a pol milióna v roku 1977. tento nárast súvisel s hospodárskou krízou v roku 1973, kedy bola obmedzená rýchlosť na diaľnicach, čo šoféri cítili ako poškodenie, lebo čas sú peniaze a čím rýchlejšie prepravia tovar, tým viac zakázok získajú a majú vyšší zisk. Prostredníctvom rádiostaníc si vytvorili perfektne fungujúcu informačnú sieť, kde sa navzájom informovali o policajných hliadkách na cestách, aby mohli znížiť rýchlosť a nedostali pokuty. I dnes to platí, kto náklad rýchlejšie prepraví, viac zarobí a získa viac zakázok.
Pre diaľkových šoférov je rezervovaný 19.kanál. V Čechách aj na Slovensku sa šoféri usadili na 10.kanál.
9.kanál je určený pre núdzové volania.
1.kanál je u nás i v Čechách zvolávacím kanálom, kde účastník povie svoju výzvu a keď mu ďalší účastník odpovie, preladia sa na iný kanál, aby si oznámili to, čo si chcú povedať.
Je všeobecne známe, že žijeme v pretechnizovanom svete a spoločnosti, Technika napreduje a technické prostriedky otvárajú možnosť ďalšieho využitia. Tento úspech zvyšuje záujem o ne a to má za následok premenu ľudských aktivít a životného štýlu. Že CB zlepšuje služby v mnohých smeroch je nesporným faktom. Uvediem príklady. V doprave vodiči, v poľnohospodárstve vodiči, v službách obyvateľstvu taxislužba, strážne služby atď.

CB slúži k zbližovaniu ľudí.
Rádiové spojenia spravidla začínajú výmenou „REPORTOV“, čiže údajov o kvalite signálu a počuteľnosti, o stanovišti stanice, volacom znaku alebo krstnom mene a to uľahčuje hľadanie partnerov na debatu so zachovaním určitej anonymity. Vďaka CB nemocní ľudia pripútaní k lôžku či vozičkári, nadväzujú kontakty s okolitým svetom. Napríklad Janko volačkou „Šumacher“ z Prievidze- Cígľa, mladý 22 ročný mládenec na vozíčku, vďaka CB získal veľa dobrých priateľov, s ktorými chodí na stretnutia i na expedície do hory. Taktiež Viky Nitra, takisto vozíčkar a Marka Zlaté Moravce…Sú v styku s okolím vďaka CB a majú aj lacné rozhovory s priateľmi či rodinou, tiež vlastníkom rádiostaníc. Nevidomí Vega 3 Nitra, Ľuboš Liptovský Hrádok a ďalší našli s cébečkom iný rozmer svojho života a veľmi veľa dobrých priateľov ochotných pomáhať, keď je treba.

CB a športové disciplíny.
CB rádiostanice majú uplatnenie pri zabezpečovaní rôznych športových aktivít miest, obcí, združení, spolkov,klubov a pod. ako napríklad disciplíny: jazdecká, cyklistická, horolezecká, bežecká, motoristická i jachtárska atď., kedy zaisťuje kontakt medzi pretekármi, trénermi, organizátormi akcií a uľahčuje poriadateľskú službu pri rôznych pretekoch.
Taktiež pri kultúrnych akciách ako napríklad Country festival v lodenici v Piešťanoch.
Takisto pri akciách pre deti, napr.: Detská olympiáda, Rozprávkový les ap.

CB dostalo zelenú na Slovensku po roku 1989.
V roku 1990 vzniklo združenie užívateľov CB rádiostaníc v meste Martin – SCBR – Slovenský CB rádioklub – a jeho zakladateľom je Martin Magurský z Banskej Bystrice. Organizácia SCBR, ako aj CB klub Nitra, CB rádioklub Trnava je zaregistrovaný už po roku 1989 na Ministerstve vnútra SR.

CB a CB kluby Slovenska
CB kluby boli v začiatkoch so roku 2000 v týchto mestách na Slovensku: Bratislava, Trnava, Nitra, Levice, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, Banská Bystrica, Martin, Topoľčany, Partizánske, Prievidza, Lučenec, Rožňava, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Košice, Prešov, Skalica, Michalovce, Žilina, Pezinok a Horné Chlebany.
CB zbližuje ľudí, pomáha v núdzi, prenáša informácie o dianí, zachraňuje životy po haváriách na cestách i v horách a pri vode, CB je nedoceniteľný spoločník nesmelých, osamelých a opustených ľudí, CB je hobby, ktoré si získalo viac ako 40 miliónov ľudí na zemeguli. CB technika je cenovo dostupný a pomerne lacný prostriedok na komunikovanie a lovenie spojení. Cébečkári sa mohli stretávať osobne na stretnutiach: „Remata, Jelenec, Jahodník, Hubert, Soblahov, Orava, Bojnice a Donovaly“. V roku 2006 sa konajú stretnutia Remata, Skalka, Donovaly.
Na Slovensku bolo v CB kluboch zaregistrovaných približne 1 500 cébečkárov a bolo ďalších asi tisíc bez registrácie.
V SCBR bolo v roku 2000 niečo nad 150 členov. Od vzniku SCBR sa za 10 rokov zaregistrovalo viac ako 600 cébečkárov. Nie je to vysoké číslo v pomere k Česku, kde je CB už masovou záležitosťou a kde je založená Česká asociácia klubov – ČAK – od roku 1999. Českí cébečkári majú svoje noviny pod názvom Výzva na kanále, ktoré profesionálne tvoril Milan Vohralík, volačkou Milan 42 Hradec Králové ( po jeho smrti teraz v roku 2006 ich tvorí jeho manželka Miroslava Vohralíková).
Na Slovensku vydávajú klubové časopisy: SCBR – časopis CB Report pre klubových členov z celého Slovenska, CB klub Nitra vydávala časopis „Break“, CB klub Partizánske znovu vydáva v roku 2006 časopis „CB info“, CB klub Night Scream Banská Bystrica vydával časopis „Night Scream“, CB klub Horná Nitra časopis „Občasník“ a CB klub Piešťany občasník „Clebetník“. Časopisy vydávali aj cébečkári v Bratislave a v Žiari nad Hronom.

Zatiaľ v roku 1999 časopis mesačník pre užívateľov CB, ktorý by bol dostupný každému tak, ako je Výzva na kanále v Čechách, bohužiaľ na Slovensku nebol. To ma podnietilo k aktivitám v tomto smere tak, že bolo 28. 7. v roku 2000 vydané prvé číslo klubového časopisu s celoslovenskou pôsobnosťou pod názvom „JÚNOŠÍK“. Na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky je zaregistrovaný v roku 1999 iba časopis CB Report a od roku 2000 už aj časopis Júnošík.

Základy o CB rádiostaniciach, parametre
Prvým základom CB rádiostanice je volič kanála, regulátor šumu a hlasitosti, ktorým sa rádiostanica zapína a vypína a vysielacie tlačidlo.

Channel Selector – volič kanálov
U niektorých rádiostaníc je volič kanálov zabudovaný v mikrofóne (Allamat 296), čo uľahčuje mobilom bezproblémovú komunikáciu v tom zmysle, že ovládajú tlačidlo pre vysielanie, volič kanálov a mikrofón jednou rukou a to je pre uží-vateľov veľká výhoda. Dnes máme volič kanálov s digitálnym ukazovateľom nastaveného kanála a pri každom zvolenom kanáli nám zasvieti číselný údaj na displeji, takže i za tmy vidíme číslice.

Volume Control – On/Off
Regulátor hlasitosti a zapínacie tlačidlo. Nachádza sa obvykle na prednej doske rádiostanice a slúži nám na zapínanie, vypínanie a reguláciu hlasitosti.

Squech- regulátor šumu
Podľa sily signálu a pomeru sily šumu sa nastavuje regulátor šumu. Regulátor šumu ale má za následok zníženie citlivosti rádiostanice.

Push-to Talk – vysiel. tlačidlo
Keď stlačíme tlačidlo, prepojí sa prístroj z príjmu na vysielanie, takže vysielacie tlačidlo uvádza do chodu vysielač. Obvykle je v kryte mikrofónu a obsluhujeme ho tou rukou, ktorou mikrofón držíme.

Memory – tlačidlo pamäte
Tlačidlo pamäte nie je u všetkých rádiostaníc tak, ako aj ďalšie informácie, ktoré uvádzame v tomto príspevku. Pomocou tlačidla pamäte môžu byť vyvolené kanále uložené do pamäte, aby sme ich mohli kedykoľvek vyvolať, keď to potrebujeme.

ANL – Automatic Noise Limiter, automatické obmedzenie šumu
Regulátor na automatické obmedzenie šumu. Keď je zapnutý je šum silnejší, ale zvyšuje sa citlivosť prijímača.

Delta Tune, regulátor pre jemné ladenie
Túto funkciu má iba málo CB rádiostaníc. Vylepšuje sa ním kvalita tónu prijímaného signálu alebo sa dá zlepšiť interferencia susedných kanálov.

S/RF- meter, ukazovateľ S a R hodnoty
Je u mnohých rádiostaníc a má dve funkcie. Keď vysielame ukazuje nám modulovaný vf signál (RF hodnotu) a pokiaľ máme rádiostanicu naladenú na príjem, vidíme prijímaný signál. U niektorých rádiostaníc ukazuje aj SWR hodnotu.

Modulation Lamp, ukazovateľ modulácie
Je to ukazovateľ, ktorý nám oznamuje, že rádiostanica je vo vysielacom nastavení. Je to malá lampička, ktorá nám oznamuje tieto uvedené informácie.

RF-Gain, regulátor vysokofrekvenčného zisku
Je to element slúžiaci na reguláciu citlivosti prístroja, ale len vtedy má význam, keď je prijímaný signál dosť silný. Vf regulátor taktiež môže odstaviť slabé signály a tým eliminovať rušenie silnými vf signálmi.

SWR-Meter- SWR ukazovateľ
Ukazuje impedančné prispôsobenie medzi anténou a vysielačom. Je to oddelený prístroj a je iba pri rádiostanici. Zabudovaný je iba vo vysokokvalitných prístrojoch.

Parametre

Vysielačka: vysielací výkon: 4watty
Počet kanálov: 40
Modulácia: FM/AM – SSB
Horné vlny: viac ako 70dB
Útlm vedľajšieho kanála viac ako 70dB
Prijímač: citlivosť lepšia ako 0,5µV(S/R=10dB)
Selekcia zrkadlovej frekvencie lepšia ako 60dB.